niezbędne

DOKUMENTY

Aby ułatwić Państwu załatwianie spraw w kancelarii, przygotowaliśmy wykaz podstawowych dokumentów, które zazwyczaj wymagane są do sporządzenia poszczególnych czynności notarialnych.

Pragniemy jednak zwrócić Państwu uwagę, że poniższy wykaz ma jedynie charakter orientacyjny, a ostateczną listę niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej ustala notariusz każdorazowo przed jej dokonaniem, indywidualnie dla każdej sprawy – mając na względzie jej rodzaj, zawiłość i szczególne okoliczności.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tego jakie dokumenty należy przygotować, by pozytywnie i sprawnie załatwić sprawę u notariusza, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Do sporządzenia projektu czynności wystarczy przesłanie na adres mailowy Kancelarii zdjęć lub skanów wymaganych dokumentów, natomiast do dokonania czynności notarialnej należy już przedłożyć (czasem okazać) ich oryginały.

Przy dokonywaniu wszystkich czynności notarialnych konieczne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

 

» numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej

» zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego właściwej gminy lub o braku takiego planu – wydawane przez właściwy Urząd Gminy

» zaświadczenie, z którego będzie wynikać czy zbywane działki znajdują się na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji- wydawane przez właściwy Urząd Gminy – przy umowie sprzedaży

» zaświadczenie, z którego będzie wynikało, czy zbywane działki objęte są uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy została dla nich wydana decyzja Starosty na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – wydawane przez właściwego starostę

» wypis z rejestru gruntów, stanowiący podstawę wpisu w księdze wieczystej, a jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – również wyrys z mapy ewidencyjnej

» ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, mapa z projektem podziału geodezyjnego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej

» oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego

» podstawa nabycia (do okazania) – czyli na przykład jeden z wymienionych dokumentów:

 1. wypis aktu notarialnego umowy stanowiącej podstawę nabycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia itd.)
 2. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 3. akt poświaczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe,

» zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

 1. nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia – niezależnie od daty nabycia,
 2. nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku – jeśli nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku,

» cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny lub innej umowy, kwoty zadatku lub zaliczki, sposób rozliczenia zapłaty

» warunki i data wydania przedmiotu umowy w posiadanie nabywcy

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,

» numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej

» podstawa nabycia (do okazania) – czyli na przykład jeden z wymienionych dokumentów:

 1. wypis aktu notarialnego umowy stanowiącej podstawę nabycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia itd.)
 2. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 3. akt poświaczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe,

» zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

 1. nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia – niezależnie od daty nabycia,
 2. nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku – jeśli nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku,

» cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny lub innej umowy, kwoty zadatku lub zaliczki, sposób rozliczenia zapłaty

» warunki i data wydania przedmiotu umowy w posiadanie nabywcy

» zaświadczenie, z którego będzie wynikać czy przedmiot umowy znajduje się na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji- wydawane przez właściwy Urząd Gminy – przy umowie sprzedaży

» oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego

» zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany ani na pobyt stały, ani na pobyt czasowy

» zaświadczenie od właściwego zarządcy nieruchomości, w której znajduje się lokal o braku zadłużenia w płatności czynszu administracyjnego i opłat eksploatacyjnych

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,

» zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu

» numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej – jeżeli została założona

» podstawa nabycia – czyli na przykład jeden z wymienionych dokumentów:

 1. przydział lokalu,
 2. wypis aktu notarialnego umowy stanowiącej podstawę nabycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia itd.)
 3. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 4. akt poświaczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe,

» zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

 1. nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia – niezależnie od daty nabycia,
 2. nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku – jeśli nabycie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku,

» oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego

» zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany ani na pobyt stały, ani na pobyt czasowy

» zaświadczenie od właściwego zarządcy nieruchomości, w której znajduje się lokal o braku zadłużenia w płatności czynszu administracyjnego i opłat eksploatacyjnych

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny i majątek na który następuje nabycie / z którego następuje zbycie; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,

» cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny lub innej umowy, kwoty zadatku lub zaliczki, sposób rozliczenia zapłaty

» warunki i data wydania przedmiotu umowy w posiadanie nabywcy

» dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

» dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,

» dane nieruchomości – numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej

» odpis aktu zgonu spadkodawcy

» dowód osobisty spadkodawcy lub zaświadczenie o posiadanym przez niego numerze PESEL

» wszystkie testamenty spadkodawcy – jeśli zostały sporządzone

» skrócone odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia, a w przypadku zamężnych spadkobierczyń również skrócone odpisy aktów małżeństwa

» numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku

» dane osobowe biorących udział w czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania.

» odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

» informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa/powinowactwa ze spadkodawcą

» informacje o osobach, które już przyjęły / odrzuciły spadek – ich imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa/powinowactwa ze spadkodawcą

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

» dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),

» dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) oraz osób na rzecz których poczynione są zapisy

» numer księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu – gdy testament obejmuje zapis windykacyjny nieruchomości / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

.

» dane osobowe stron czynności – to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

» odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli czynność notarialna ma miejsce po zawarciu związku małżeńskiego

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

» umowa majątkowa małżeńska lub wyrok rozwodowy

» w zależności od tego jakiej nieruchomości lub prawa do lokalu będzie dotyczył podział – wymagane są dokumenty takie, jak w przypadku zbycia danej nieruchomości lub prawa do lokalu

» odpis z krajowego rejestru sądowego (wydruk) numer KRS, NIP, REGON,

» uchwała zgromadzenia wspólników wyrażająca zgodę na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości, bądź inne zgody wymagane w umowie spółki

» umowa spółki, akt założycielski spółki, statut spółki – do okazania,

» w przypadku przedsiębiorców wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON

» podstawa poddania się egzekucji, np. umowa najmu

» dane osobowe stron czynności – to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania

PODATKI

Notariusz jest płatnikiem następujacych podatków:
1. Podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
2. Podatku od spadków i darowizn pobieranego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Notariusz uzależni dokonanie czynności notarialnej od uprzedniego pobrania należnego podatku.

Podstawowa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych pobierana przez notariusza m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego; w przypadku umowy zamiany, umowy dożywocia – wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy. Szczegółowe stawki zawiera ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W innych przypadkach wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny i stopnia pokrewieństwa darczyńcy oraz obdarowanego (tj. od grupy podatkowej do jakiej należy obdarowany).

opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, które następnie przekazuje właściwym sądom. Stawki opłat sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w tym:

założenie księgi wieczystej; odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł (jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę)

wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł,

› za wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,

› wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,

› wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł,

sprostowanie działu I-O – 60 zł,

› od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis

Taksa notarialna

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie – zwane taksą notarialną.

Wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Powiększone jest ono o należny podatek VAT.

Rozporządzenie reguluje obowiązującą na terenie całego kraju MAKSYMALNĄ kwotę należną za wykonanie określonej czynności prawnej. Wysokość opłaty uzależniona jest przeważnie od wartości przedmiotu danej czynności notarialnej.

Ostateczne wyliczenie wszystkich kosztów możliwe jest dopiero po zapoznaniu się przez notariusza lub pracownika kancelarii z dokumentami dotyczącymi sprawy – w tym celu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy kancelarii.